nomes

terça, 31 maio 2016

 

Nome: Karin ( Feminino )
 Origem: Karin tem origem no ÁrabeÁrabe

Significado:
Árabe — Generoso, nobre, amigável, precioso e distinto.

9 nomes similares

Karam Karan Karawan Kareem Kareema Kareemah Karem Karen Karim
 
Ctrl: 9600938